wersja testowa serwisu

Za nami Korespondencyjna sesja Rady Powiatu

sesja-korespon-1617183170-1619609617

Za nami XXX sesja Rady Powiatu, która odbyła się drogą korespondencyjną. Radni poruszyli tematy związane między innymi z organizacjami pozarządowymi, a także drogami na ternie gminy Rusiec.

Radnym przedstawiono sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Organizacje pozarządowe są partnerem Powiatu Bełchatowskiego w realizacji jego zadań statutowych, zgodnie z zasadą partnerstwa, biorą udział we współtworzeniu rocznego programu współpracy, uczestnicząc w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz zgłaszając swoje propozycje. Współpraca Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi przybiera zarówno formy współpracy finansowej jak i poza finansowej oraz opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Na terenie powiatu działają stowarzyszenia w obszarze między innymi: kultury, promocji zdrowia, podtrzymywania tradycji narodowej, pomocy społecznej.

Sprawozdanie z działalności przedstawiło także Powiatowe Centrum Pomocy w Bełchatowie, które wspiera istniejące rodziny zastępcze:spokrewnione, niezawodowo, zawodowe. Łącznie na terenie powiatu na 2020 rok funkcjonowało 126 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 168 dzieci. PCPR zapewnia m.in. bezpieczeństwo ofiarom przemocy w rodzinie, prowadzi ośrodek interwencji kryzysowej, organizuje kampanie, konferencje, uwzględniając problematykę przeciwdziałania przemocy i agresji.

Wśród poruszonych tematów były także tematy drogowe, jak chociażby przekazanie Gminie Rusiec dotacji w wysokości 15 tys. zł na zadanie pod nazwą.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929 E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice".

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie