Są pieniądze na doposażanie miejsc pracy i tworzenie firm! Sprawdź, kto może skorzystać z dotacji

woman-4702060_1920
Pixabay

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie już z początkiem lipca ruszy z przyjmowaniem wniosków na kolejne projekty aktywizacyjne. Na pieniądze można liczy w dwóch podstawowych zakresach:na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Kto i na jakie fundusze może liczyć oraz od kiedy można aplikować o te pieniądze. Sprawdź!

Od 5 do 16 lipca będą przyjmowane wnioski:

  • o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V)", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób poniżej 30 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami na 2021 r. środki w ramach tego projektu będą przyznawane do wysokości 23 000 zł. 
  • o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (VI)", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Ten projekt jest z kolei skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób po 50. roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach. Jak informują pracownicy pośredniaka, w projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mężczyźni w wieku 30 lat i więcej, nie kwalifikujący się do żadnej z ww. grup, którzy ubiegają się o środki na działalność gospodarczą; zgodnie z przyjętymi kryteriami na 2021 rok środki w ramach ww. projektu będą przyznawane do wysokości 23 000 zł. W ramach tego samego projektu można też składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; zgodnie z przyjętymi kryteriami na 2021 r. maksymalna kwota refundacji wynosi 25 000 zł.

Poza pieniędzmi na rozkręcenie działalności gospodarczej w ramach aktualnej oferty PUP będzie można uzyskać 23 tys. zł refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Zgodnie z przyjętymi kryteriami na 2021 roku maksymalna kwota refundacji wynosi 25 000 zł. Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny na stronie www.pupbelchatow.pl w zakładce „wypos/dopos stanowiska pracy".


Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy następne terminy przyjmowania wniosków, zarówno na dotację na rozkręcenie dzałalności gospodarczej, jak i doposażenie stanowiska pracy,są wyznaczone na okres od 1 do 15 września 2021 roku. Kolejne terminy naboru wniosków będą ogłaszane pod warunkiem posiadania środków w ramach ww. form wsparcia.

Wszelkie informacje związane z wymienionymi projektami aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie bełchatowskim można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (ul. Bawełniana 3, pokój nr 22) oraz telefonicznie 44 631 40 70.