MOPS podsumował swoje działania w minionym roku

SP5_piknik_rodzinny-6731-850x560
fot. um Bełchatów

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęto sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 r. Jednostka budżetowa miasta realizuje zadania z szeroko pojętej działalności pomocowej skierowanej do konkretnych grup osób. Działania dotyczą nie tylko wsparcia finansowego najuboższych czy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Obejmują również wsparcie osób starszych oraz niepełnosprawnych i ich rodzin.

Radni przyjęli sprawozdanie z działalności MOPS w 2023 r. Ośrodek w tym czasie pomocą objął 1958 osób, co stanowi 3,68 proc. wszystkich mieszkańców miasta. Jak podaje MOPS z roku na rok, nieznacznie, jednak systematycznie zmniejsza się liczba osób potrzebujących wsparcia. Od 2021 r. w sumie o 286 osób. Najczęstszym powodem, była poprawa sytuacji materialnej spowodowanej podjęciem pracy bądź nabyciem uprawnień emerytalno – rentowych.

W minionym roku 119 rodzin ubiegało się o pomoc po raz pierwszy. Były też takie rodziny, które już we wcześniejszych latach korzystały ze wsparcia, teraz po latach powróciły. Dotyczy to 68 rodzin.

MOPS udziela wsparcia zgodnie z obowiązującym prawem. Ze świadczeń pieniężnych korzystają rodziny, których dochód nie przekracza 776,00 zł dla osoby samotnie zamieszkującej oraz 600,00 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Jak podaje MOPS, najczęstszymi powodami korzystania z pomocy oferowanej przez jednostkę są: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie i alkoholizm. Rzadziej bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, bezdomność, narkomania czy zdarzenia losowe.

Zasiłki stałe, które przysługują osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy z powodu wieku, lub posiadanej grupy inwalidzkiej wypłacane były 278 osobom. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to blisko 1 mln 425 tys. zł.

Sprawozdanie z działalności MOPS w 2023 r.

Zasiłki okresowe, dla mieszkańców, których dochód nie przekroczył kryterium chorobowego, w szczególności z powodu na przebytą chorobę czy niepełnosprawność objęła 876 osób. Łączna kwota to blisko 1 mln 22 tys. zł.

Ubezpieczeniami zdrowotnymi w ubiegłym rok MOPS objął 196 osób. Kwota przeznaczona na ten cel to blisko 104 tys. 609 zł.

Zasiłki celowe i specjalne w tym na realizację programu to ponad 1 mln 152 tys. zł. W tym na „Posiłek w szkole i w domu" przeznaczono 1 mln 39 tys. zł na ponad 5,5 tys. świadczeń. Dodatkowo 15 tys. na zakup żywności poza tym programem. Na leki i leczenie ponad 48 tys. zł. Podobną kwotę wydano na zakup ogrzewania i opału.

Ponadto MOPS wypłacał wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Ta forma wsparcia objęto 113 opiekunów. Łącznie na ten cel wypłacono blisko 774 tys. zł.

Ośrodek w roku ubiegłym prowadził również działania aktywizujące zawodowo osoby długotrwale bezrobotne. Programem objęto 34 osoby, z czego połowa podjęła zatrudnienie.

W ramach działania bezdomności wydano 45 decyzji przyznających schronienie, w tym odpłatność ponosiło 21 osób. Od grudnia 2023 r. osoby bezdomne z terenu miasta kierowane są do placówki w Biłgoraju, która to świadczy usługi dla miasta w tym zakresie.

Podopieczni MOPS-u korzystali również z Banku Żywności. Z tej formy pomocy mogli skorzystać najubożsi. Programem objęto 2200 osób, w tym 230 obywateli Ukrainy mieszkających w Bełchatowie.

Ośrodek realizował również programy takie jak asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania czy opiekę wytchnieniową. Z projektów specjalnych realizowanych przez MOPS bezsprzecznie warto wymienić Akademię Seniorów zrzeszającą w różnych aktywnościach 170 osób. Jednocześnie nie zapominano o potrzebach najmłodszych, te realizowane były w świetlicy środowiskowej Ster. MOPS tradycyjnie dba również o groby osób bezdomnych. W coroczną akcję angażowana jest młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Całość sprawozdania z działalności MOPS dostępna jest tutaj.

źródło: UM Bełchatów