Bełchatów ma budżet na 2023 rok. Oszczędny i ostrożny, ale zapewniający realizację już rozpoczętych zadań

IMG_641_20221215-182154_1

Za nami ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu miasta na przyszły rok. Radni zaakceptowali również Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.

Grudniowa sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie jest jedną z najważniejszych w roku. To właśnie na niej prezydent Mariola Czechowska i radni zajęli się budżetem miasta na przyszły, 2023 rok. Rozmowy nad jego projektem trwały już od kilku tygodni. Analizowany i omawiany był na komisjach.

Przygotowanie budżetu miasta Bełchatowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej były ogromnym wyzwaniem. Na kształt wielkości ujętych w obu projektach uchwał wpływ miały zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Zapoczątkowana w 2019 roku reforma podatkowa oraz kontynuowana w latach 2021-2022 znacząco osłabiła dochody budżetu miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Do tego doszła galopująca inflacja spowodowana drastycznym wzrostem cen za energię w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, ponad siedmiokrotny wzrost obsługi kosztów zadłużenia w związku ze wzrostem stóp procentowych oraz dokonane we wrześniu br. zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na mocy której samorządy nie otrzymują w roku 2023 subwencji rozwojowej w zamian za dodatkowo przyznany udział w PIT w roku bieżącym. 

- Przy tak niesprzyjających warunkach udało nam się przedłożyć projekt, w którym plan wydatków bieżących oszacowany został bardzo oszczędnie, zapewniając jednak realizację zadań bieżących oraz tych wynikających z zawartych umów i porozumień -mówiła podczas grudniowej sesji prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

Przyjęty projekt budżetu zakłada, że w roku 2023, dochody miasta sięgną blisko 280 mln zł. Będzie to grubo ponad 20 mln zł mniej niż w 2022 roku. To ogromna kwota, dlatego prezydent Bełchatowa ponownie wyczuliła dyrektorów i prezesów podległych miastu jednostek i spółek, aby szukać oszczędności. Szczególnie w zakresie zużycia energii elektrycznej, której ceny mocno poszybowały w górę. Już teraz wiemy, że na pewno zapłacimy za nią około 50 proc. więcej, co w tym roku.

Wydatki bieżące

Miasto planuje, że wydatki w przyszłym roku wyniosą prawie 300 mln zł. Oznacza to 20 mln zł deficytu, który w głównej mierze zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Z kolei wydatki bieżące miejscy urzędnicy oszacowali na nieco ponad 250 mln zł. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy wymaga oświata. 
Na przyszłoroczne funkcjonowanie szkół i przedszkoli miasto planuje przeznaczyć blisko 120 mln zł. Ponieważ subwencja oświatowa nie dorównuje rosnącym nakładom na edukację, Bełchatów co roku coraz większą kwotą współfinansuje bieżące zadania oświatowe środkami pochodzącymi z dochodów własnych miasta.

W 2023 wzrosną wydatki na transport i na łączność – planuje się je poziomie ponad 31 mln zł. Na pomoc społeczną i wsparcie rodziny zarezerwowanych zostało prawie 41 mln zł. To mniej niż w 2022 roku, co wynika z faktu, że obsługa rządowego programu „500 plus" przeniesiona została do ZUS. Dlatego do budżetu miasta nie będzie już wpływać dotacja celowa z tego tytułu. Z kolei na gospodarkę komunalną blisko 52 mln zł, a na administrację 25,5 mln zł. Miasto szacuje, że zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez urząd, jak i jednostki podległe, kosztować będą blisko 8,5 mln zł.

Miejskie inwestycje

W projekcie budżetu na 2023 na inwestycje zarezerwowanych zostało blisko 50 mln zł, z czego prawie 17 mln zł na drogowe. 

- Ostrożnie podchodzimy do planowania tych wydatków. Założyliśmy, że w pierwszej kolejności będą realizowane te zadania, które znajdują się na jakimkolwiek etapie realizacji. One muszą być kontynuowane i mieć zapewnione finansowanie. Mowa tutaj chociażby m.in. o budowie łącznika pomiędzy os. Okrzei a Dolnośląskim, która jest już niemal na finiszu czy przebudowie ulicy Budryka i siedmiu uliczek na os. Binków. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości blisko 18 mln zł – tłumaczy prezydent Mariola Czechowska. - Będziemy też realizować zadania, na które pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tych środków zmodernizowane zostanie m.in. oświetlenie w miejskich placówkach oświatowych, przebudowane również zostaną miejskie ulice. Pozyskaliśmy na ten cel blisko 30 mln zł, z podziałem 5 mln zł na budowę oraz modernizację oświetlenia, 25 mln zł na zadania drogowe- dodaje prezydent Mariola Czechowska.

W 2023 roku będzie też realizowany projekt dotyczący budowy instalacji OZE, które zyska blisko 300 bełchatowskich domów. Zakupiona zostanie również kolejna elektryczna emzetka, szacuje się, że będzie ona kosztować 4 mln zł z czego 2,7 mln zł to unijne dofinansowanie. Nie można też pominąć projektu „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej na odcinku Piotrków Tryb. - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" realizowanego przy wsparciu środków z rządowego programu „Kolej +". Łączne przewidziane wydatki na ten cel do 2028 r. mają wynieść 32 mln. zł.

Miasto powróciło do idei budżetu obywatelskiego. W głosowaniu mieszkańcy wybrali pomysły do realizacji. I tak w przyszłym roku powstanie naukowy plac zabaw na os. Binków oraz siłownia zewnętrzna na Przytorzu. Zostaną też zrealizowane dwa projekty miękkie społeczne i prozdrowotne. W sumie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa kosztować będą 880 tys. zł.

- Mimo rosnących kosztów, staraliśmy się, by projekt budżetu na 2023 r. był zrównoważony i zapewniał bezpieczne funkcjonowanie miasta. Zaspokojenie wszystkich tych potrzeb mieszkańców, do których samorząd jest zobligowany, to dla mnie priorytet. Chcę też, by miasto się rozwijało, by żyło się tu dobrze, a do tego potrzebne są inwestycje. Zrobiliśmy co w naszej mocy, by podzielić środki, którymi dysponuje miasto tak, by wystarczyło również i na te zadania - podkreśla prezydent Mariola Czechowska.

Podczas LII - budżetowej - sesji Rady Miejskiej prezydencki projekt został przyjęty 16 głosami „za", przy trzech głosach przeciwnych oraz dwóch wstrzymujących. W porządku obrad znalazły się także punkty dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na bieżący rok. Radni pochylili się także na projektem WPF na lata 2023 – 2032. Ponadto podjęta została także decyzja o delegowaniu do Rady Rynku Pracy w Bełchatowie Wiceprezydenta Miasta Bełchatowa Dariusza Matyśkiewicza.

Źródło: UM Bełchatów