wersja testowa serwisu

Gdzie zakłada się najwięcej Niebieskich Kart? Powiat bełchatowski przedstawił alarmujące dane o przemocy w rodzinie

man-68873_1280
Pixabay

Rada Powiatu w Bełchatowie uchwaliła „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bełchatowskim na lata 2021-2025" oraz „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla powiatu bełchatowskiego na lata 2021-2023". 

Jak wynika z informacji, przedstawionej radnym w projekcie „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bełchatowskim na lata 2021-2025", przemoc jest zjawiskiem, które nie słabnie. 

- W 2019 roku nastąpił duży wzrost liczby wszczętych procedur Niebieskiej Karty do 243, tj. o 21 % w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnym, 2020 roku, liczba ta spadła do 190 procedur. Najwięcej procedur „Niebieskie Karty" odnotowano w mieście Bełchatowie. Stanowiły one od 53% do 60 % wszystkich procedur w powiecie. Na podobnym poziomie kształtuje się liczba procedur prowadzonych przez Zespoły Interdyscyplinarne w gminie Zelów i w gminie Bełchatów. Najmniej procedur NK w 2020 r. było prowadzonych w Kleszczowie, bo tylko 3. W tej gminie nastąpił zdecydowany spadek liczby prowadzonych procedur w badanym okresie, tj. od 18 procedur w 2018 roku do 3 w 2020 roku - informują pracownicy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i dodają: - Wśród stosujących przemoc zdecydowaną większość stanowią mężczyźni. Około 60% sprawców jest zatrzymywana przez policję. Wzrasta również liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie - ze 188 w roku 2018 do 207 osób w 2020 r. Wśród ofiar przemocy zasadniczą grupę stanowią kobiety, których w roku 2018 było 179, ale już 188 w 2020 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które przygotowało dokument i będzie koordynować zawarte w „Programie" działania, zwróciło uwagę, iż w zapobieganiu zjawisku przemocy i pomaganiu ofiarom i sprawcom, należy zwiększać rolę szkół, dzielnicowych i policji czy gminnych ośrodków pomocy społecznej. Przed opracowaniem „Programu" została wykonana analiza SWOT, z której wynika, że wpływ na trudną walkę ze zjawiskiem przemocy w rodzinie mają m.in.: 

  • powszechny pogląd o braku konsekwencji ponoszonych przez sprawcę będący czynnikiem osłabiającym podejmowanie działań przeciwko niemu, 
  • brak możliwości zapewnienia miejsca w ośrodkach wsparcia na terenie powiatu osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 
  • małe zaangażowanie instytucji ochrony zdrowia w realizację procedury „Niebieska Karta", 
  • mała liczba osób posiadających uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zagrożeniami są też bierność świadków przemocy, niskie kompetencje wychowawcze rodziców, ukrywanie przez rodzinę aktów przemocy, wzrost liczby uzależnień w rodzinach, niedostateczne wykorzystywanie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości już istniejących przepisów prawnych (np. zakaz zbliżania się do ofiary, nakaz opuszczenia lokalu).

Działania przewidziane w „Programie" mieszczą się w obszarach:
1. Profilaktyka, diagnoza społeczna i edukacja społeczna: obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z projektami przyjętych uchwał można zapoznać się TUTAJ