wersja testowa serwisu

Nowi dyrektorzy w szkołach gminy Kluki. Wręczono też nauczycielskie awanse

365EBA36B-7BA8-1F5E-6E5E-16AB3A8A4C2_20210902-073443_1
UG Kluki

Na chwilę przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego wójt Renata Kaczmarkiewicz przekazała powierzenia nowym dyrektorom gminnych szkół podstawowych i dwa awanse zawodowe nauczycielkom placówki w Klukach. Nowo powołani szefowie placówek będą pełnić swoje funkcje przez najbliższe 5 lat.

Do uroczystego przekazania dokumentów i złożenia ślubowania przez nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego doszło 30 sierpnia w sali obrad Urzędu Gminy w Klukach.

Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2026 roku będzie pełnił Wiktor Wojewoda. Co ciekawe jego wybór nie jest wynikiem konkursu, a powierzenia.

Zgodnie z Prawem Oświatowym, jeśli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat (tak właśnie było w przypadku szkoły w Klukach), albo w jego wyniku nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący - czyli w tym przypadku klucki UG - powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Takie porozumienie zostało zawarte 24 sierpnia z Łódzkim Kuratorem Oświaty, Rada Pedagogiczna szkoły również pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Wiktora Wojewody, w związku z powyższym wójt Renata Kaczmarkiewicz powierzyła dyrektorskie stanowisko Wiktorowi Wojewodzie.

Z kolei powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach otrzymała wybrana w drodze konkursu Agnieszka Mysłowska. Ona również swoją funkcję będzie pełnić przez najbliższe 5 lat szkolnych do 31 sierpnia 2026 r.

Poza dyrektorskimi nominacjami, wójt Renata Kaczmarkiewicz wręczyła także akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dwóm nauczycielkom Zespołu Szkół im. W. Malczewskiej w Klukach - Anicie Palusik oraz Monice Krawczyk.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nauczyciele złożyli ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie.